• Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zspczarnawoda.eu/

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Storna internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie.

     • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-15.
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.

     Status zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Niespełnione wymagania

     • Zdjęcia i filmy wprowadzone wcześniej, w starym szablonie nie mają napisów i tłumaczeń dla osób słabowidzących i słabosłyszących.

     Powody braku spełaniania wymagań

     • Sprostanie wymaganiom wymagałoby zbyt dużo nakładu pracy i byłoby bardzo kosztowne.

     Przygotowanie deklaracji dostępności

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.

     Skróty klawiaturowe

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Józef Milewski, zspczwoda@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 585878625 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

     Dostępność architektoniczna

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie

     Mickiewicza 5
     83-262 Czarna Woda

     Parking

     • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 6 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
     • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
     • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 4 metrów.
     • Parking jest bezpłatny.

     Wejście do budynku

     • Podjazd dla wózka lub schody
     • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
     • Do wejścia prowadzą schody.
     • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

     Aplikacje mobilne

     brak

     Dodatkowe informacje