• Życzenia świąteczne dla Wszystkich

     • Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy!

      Wielkanoc to wyjątkowy czas pełen radości, nadziei i wspólnego przeżywania tradycji. W imieniu całej społeczności szkolnej chciałbym złożyć Wam serdeczne życzenia, które niosą ze sobą promienie nadchodzącej wiosny i radość z odradzającego się życia.

      Dla naszych drogich uczniów życzymy, aby każdy dzień Wielkanocy przyniósł im uśmiech na twarz, radość z odnalezienia ukrytych jajek oraz wspólne chwile spędzone z rodziną, pełne ciepła i miłości. Niech ta radosna atmosfera towarzyszy im przez cały rok szkolny, inspirując do nauki i pozytywnego podejścia do życia.

      Dla kochanych Rodziców pragniemy życzyć spokoju serca, wzajemnej miłości oraz siły w budowaniu szczęśliwych rodzinnych tradycji. Niech te święta przyniosą Wam wiele chwil radości spędzonych w gronie najbliższych oraz dodatkową porcję wiary i nadziei na lepsze jutro.

      Dla naszych niezastąpionych Nauczycieli i Pracowników składamy podziękowania za ich ciężką pracę i poświęcenie, które przyczyniają się do rozwoju naszej szkoły. Niech Wielkanoc będzie dla Was czasem zasłużonego odpoczynku, refleksji nad własnymi celami oraz satysfakcji z osiągniętych sukcesów.

      Niech tegoroczne Święta Wielkanocne przyniosą nam wszystkim wiele radości, wzajemnej życzliwości oraz nadzieję na lepsze jutro. Życzę Wam spokojnych, pełnych ciepła i miłości świąt oraz wiosennego optymizmu, który niech towarzyszy nam na każdym kroku.

      Z serdecznymi życzeniami, Józef Milewski

      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie

     • Olbrzymie wsparcie dla dzieci z SPE - 600 tys. zł.

     • Fundusze dla szkoły z projektu
      na Specjalne Potrzeby Edukacyjne

       

      Gmina Czarna Woda wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Czarnej Wodzie w październiku 2023 złożyła do Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wniosek na pozyskanie środków na realizację potrzeb edukacyjnych dla dzieci o SPE. Projekt dotyczy „Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027” z zakresu: wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).

      Po rozstrzygnięciu wszystkich aspektów formalnych, w marcu br. wniosek został pozytywnie zaakceptowany i otrzymaliśmy wsparcie w wysokości ponad 600 tys. złotych.

                  Realizacja projektu dotyczy wprowadzaniu w szkołach „Edukacji włączającej”, czyli usuwanie wszelkich przeszkód utrudniających wspólne uczenie się wszystkich dzieci. Edukacja włączająca odnosi się do postrzegania szkoły jako miejsca, które ma za zadanie likwidację wszystkich możliwych barier wpływających na działanie i aktywność uczniów. Dotyczy to barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom funkcjonowanie w szkole. Dobra edukacja włączająca to ta, która zapewni pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, wieku, wyznania, sytuacji życiowej czy umiejętności przystosowawczych bądź związanych z radzeniem sobie z sytuacjami trudnymi.

      Projekt skierowany jest do grup docelowych w naszej szkole, które stanowią:

      1. Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Poradnię

      Psychologiczno–Pedagogiczną w tym:

      - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,

      - niepełnosprawność ruchowa w tym afazja,

      - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

      2. Uczniowie z opiniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, nauczycieli specjalistów, pedagoga lub psychologa.

      3. Migrantów, w tym dzieci z Ukrainy.

      4. Kadra dydaktyczna i kierownicza SP w Czarnej Wodzie.

      Na podstawie diagnozy wyłoniono również poniżej przedstawione grupy uczniów najbardziej potrzebujące wsparcia, w postaci następujących zajęć:

      1.Wsparcie psychologiczne.

      2. Wsparcie terapeutyczne.

      3. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

      4.Warsztaty stymulowania reakcji adaptacyjnych u uczniów z zaburzeniami przetwarzania bodźców/integracja sensoryczna.

      5. Zajęcia z kinezyterapii.

      6.Zajęcia balbutologodedii.

      7. Ćwiczenia terapeutyczne stymulujące, korygujące i wzmacniające potencjał ucznia z SPE.

      8. Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych dla uczniów SPE

      9. Warsztaty stymulowania reakcji adaptacyjnych u ucz. z zaburzeniami przetwarzania bodźców.

      10. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne.

      11. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów SPE.

      12. Zajęcia edukacyjno-integracyjne „Integracja bez granic”.

      Na podst. diagnozy stwierdzamy, że część szkoleń skierujemy do całej kadry pedagogicznej:

      1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce .

      2. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce ogólnodostępnej –

      wszystko, co musisz wiedzieć.

      3. Współpraca z rodzicami (w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych

      4. Szkolenie z zakresu tematyki doradztwa zawodowego.

      5. Szkolenie - jak uczyć zielonych kompetencji.

      6. Jak pracować z dzieckiem z dysleksją?

      7. Narzędzia TIK, które podniosą efektywność Twojej pracy z uczniami ze specjalnymi

      potrzebami edukacyjnymi.

      8. Uczeń z afazją - jak z nim pracować?

      9. Pedagog specjalny

      10. Rozwój wśród uczniów SPE umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynkupracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa).

      11. Wprowadzenie edukacji włączające do szkoły krak po kroku.

      12. Przygotowanie do prowadzenia procesu indyw. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

      13. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

      14. Ćwiczenia lewopółkulowe w pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

      Specjalnego.

      15. Edukacja włączająca - co to oznacza dla nauczyciela?

      Wsparcie w projekcie na podstawie diagnozy otrzymają również rodzice uczniów
      z SPE :

      1. Konsultacje ze spec. w zakresie wypracowania najlepszych dla rodziny form wsparcia

      dziecka w tym możliwości wykorzystania form wsparcia państwa w zakresu terapii czy rehabilitacji.

      2.Warsztaty wsparcia dla rodziców zmęczonych (w tym godzenie roli rodzica dziecka

      niepełnosprawnego z zachowaniem własnej integralności)

      W skład projektu wchodzą również zakupy specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowanie dla dzieci z SPE, pomoce dydaktyczne oraz remonty dwóch nowych sal niezbędnych do prowadzenia zajęć.

      Realizacja projektu rozpocznie się 01 lipca 2024r., a zakończenie jest planowane
      30 czerwca 2025r.

      Opracował: Józef Milewski

     • „Pięknie czytamy wiersze Jana Brzechwy”

     •             21 marca to Światowy Dzień Poezji. W ramach obchodów tego święta biblioteka szkolna przygotowała konkurs pięknego czytania wierszy Jana Brzechwy. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich oraz trzecich. Celem konkursu było budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności, a także uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

                  Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie czytali wybrany przez siebie wiersz J. Brzechwy. 22 marca zwycięzcy  etapów klasowych  przystąpili do kolejnych zmagań czytelniczych. Tym razem zadanie było trudniejsze. Dzieci losowały karteczki z numerami wskazującymi zarówno kolejność wystąpienia, jak i tytuł wiersza,  który należało zaprezentować.

                              Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      I miejsce - Rozalia Werra kl.2a

      II miejsce – Ignacy Malinowski kl.2b

      III miejsce – Anna Rekowska kl.3a

      Wyróżnienia- Laura Gaszkowska kl.2a, Lilianna Prabucka kl.2a, Natan Szczygelski  kl.2b.

      Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz zakładki do książek ufundowane przez Radę Szkoły. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!             

                                                             

      Opracowanie: Alicja Kuchta, Karolina Smaglińska

     • KONKURS PLASTYCZNY "PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA"

     • Regulamin konkursu plastycznego "Podróż Dookoła Świata"
      I. Cel konkursu:
      * Zachęcenie uczniów do rozwijania wyobraźni i kreatywności poprzez sztukę plastyczną.
      * Promowanie wiedzy o geografii i różnorodności kulturowej świata.
      II. Temat konkursu:
      * Uczestnicy mają za zadanie przedstawić własną interpretację podróży dookoła świata (miejsce, które szczególnie chcieliby odwiedzić) poprzez sztukę plastyczną.
      * Prace powinny odzwierciedlać różnorodność krajobrazów, zwyczajów oraz zabytków charakterystycznych dla poszczególnych regionów globu.
      III. Kategorie wiekowe:
      * Klasa 4-6.
      * Klasa 7-8.
      IV. Terminy:
      * Termin składania prac upływa dnia 12 kwietnia 2024r.
      * Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 16 kwietnia 2024r.
      V. Warunki uczestnictwa:
      * Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
      * Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
      * Prace muszą być wykonane samodzielnie.
      * Uczniowie zobowiązani są do podpisania swoich prac imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
      * Prace winny być przekazane do nauczyciela prowadzącego konkurs w wyznaczonym terminie.
      VI. Kryteria oceny:
      * Oryginalność i pomysłowość.
      * Wyrazistość przekazu.
      * Technika wykonania.
      * Zgodność z tematem.
      VII. Nagrody:
      * Nagrody rzeczowe dla zwycięzców w każdej kategorii
      wiekowej.
      IX. Postanowienia końcowe:
      * Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac laureatów w szkolnej gazetce lub na stronie internetowej
      szkoły.
      * Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
      * Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez organizatora
      konkursu.
      X. Kontakt:
      W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt znauczycielem prowadzącym konkurs.panią Larysą Mleczko.

     • DZIAŁAMY I CZARNĄ WODĘ NA LEPSZE MIEJSCE DO ŻYCIA ZMIENIAMY

     • W minionych dwóch tygodniach w trakcie eko-spacerów uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie uwalniali naszą miejscowość od różnego rodzaju śmieci. Pozostawili je po sobie ludzie, których z pewnością nie można podejrzewać o dobre wychowanie wyniesione z domu.

      Udało się nam posprzątać:

      - teren szkoły wraz z parkingiem

      - chodnik oraz drogę prowadzącą od Steico w stronę dworca

      - pomnik Kolejarzy

      - tzw. „Zory”

      - Stadion Miejski

      - skatepark oraz parking przy Biedronce

      - ul. Pomorską oraz teren wokół byłej piekarni

      - chodnik prowadzący od szkoły w stronę osiedla

      - kajakarnię, pompownię

      - las między przedszkolem i apteką

      W najbliższej przyszłości postaramy się zorganizować kolejne eko-spacery, nie zapominając również o naszej cyklicznej akcji „Śmieciom w lesie mówimy stanowczo nie!”. Będą one najlepszą formą obchodów Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia.

      Chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców gminy do organizowania się i wspólnego sprzątania swojej najbliższej okolicy – ulicy, osiedla, pobliskiego lasu, polany itd. Tylko wszyscy razem jesteśmy w stanie dokonać zmiany na lepsze.

      Urzędowi Miejskiemu w Czarnej Wodzie składam podziękowania za dostarczenie worków i rękawiczek, pracownikom MZGKiM za wywóz zebranych odpadów.

      Szczególne słowa podziękowania kieruję do samych uczestników eko-spacerów  za zaangażowanie w czynieniu naszej Małej Ojczyzny piękniejszej. Ogrom pracy, który wykonali z pewnością zasługuje na słowa uznania i pochwałę, jak również na naśladowanie przez dorosłych mieszkańców naszej gminy.

      BRAWO WY!

       

       

      Opracowanie: Paweł Rybacki

     • SPOTKANIE Z PANEM MARCINEM

     • W dniu 12 marca klasa 3b spotkała się z panem Marcinem . Pan Marcin opowiedział dzieciom o swojej pracy . Pracuje jako ochroniarz na Lotnisku w Gdańsku. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy zachowywać się podczas odprawy bagażowej, co można przewozić w bagażu podręcznym, co w bagażu rejestrowanym. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Na koniec Pan Marcin zadawał uczniom pytania dotyczące wysłuchanych wcześniej informacji. Każdy uczeń , który dobrze odpowiedział na pytanie otrzymał nagrodę . Wszystkie dzieci otrzymały upominki.

      Opracowanie : Jolanta Januszewska

     • „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE!”

     • Nasz poniedziałek był inny niż wszystkie. Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły na apel „Mamy Talent -  Jesteś moją bajką”. Nasi uczniowie udowodnili, że w każdym z nich drzemie talent, trzeba go tylko odkryć. Dzisiejsze wydarzenie to spotkanie z uczniami pełnymi pasji i twórczego zapału. Występy wszystkich uczestników były czymś wyjątkowym. Dostarczyły nam radości, tanecznych ekscytacji i niezapomnianych przeżyć. Młodzi twórcy pokazali się z jak najlepszej, artystycznej strony. Wszystkie występy były doskonale dopracowane! Kochani, podziwiamy Wasze talenty, odwagę, zaangażowanie i oczywiście umiejętność radzenia sobie ze stresem. Ogromne brawa! Pamiętajcie - każdy z Nas ma swoją "supermoc"– trzeba ją tylko w sobie odnaleźć, a potem pielęgnować. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się podczas nowej edycji apelu w jeszcze większym gronie :)))

       

      Organizatorzy: Samorząd Uczniowski z Opiekunem.

      Foto: Paweł Rybacki